Zainstaluj Flash Playera

DANE KONTAKTOWE

Chojnacki Jacek
adwokat

Zapraszamy do naszej kancelarii
 

Kancelaria Adwokacka
 Pl. Zbawiciela 2,
00-573 Warszawa,

tel./fax: 22 625 13 84,
tel. kom. 693 124 257 .

e-mail:
biuro@sprawymajatkowe.pl
zamowieniapubliczne@sprawymajatkowe.pl

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne tworzą ramy dla procedur zakupowych urzędów, administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego, a  także w wielu przypadkach również spółek skarbu Państwa. Podmioty te w przypadku musza równo traktować wszystkich przedsiębiorców podczas dokonywania ich wyboru jako wykonawców.

Zamówienia publiczne dotyczą wszelkich dostaw, usług i robót budowlanych, które maja być wykonane dla danej gminy, urzędu, podmiotu typu kopalnia, wodociągi, elektrownie.

Podstawową procedurą w zamówieniach publicznych jest przetarg nieograniczony. W tym trybie udzielanych jest około 80 % zamówień. Jest to procedura najbardziej konkurencyjna – oferty mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty. Oprócz przetargu nieograniczonego występują również procedury ograniczone – przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, zapytania o cenę. Charakteryzują się one tym, że ofertę mogą złożyć podmioty które zostały wcześniej wyłonione przez Zamawiającego. W ostatnich latach coraz szerszy zasięg maja procedury elektroniczne – licytacja elektroniczna. Po ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wzięcie udziału w licytacji elektronicznej nie wymaga posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Ostatni rodzaj procedur to procedury negocjacyjne. Należy do nich bardzo znany tryb – zamówienie z wolnej ręki. Charakteryzuje się on brakiem konkurencji, ale aby go zastosować Zamawiający musi spełnić wiele przesłanek.

Sprawy w zakresie zamówień publicznych dotyczą zarówno samego udzielenia zamówienia (doradztwo przy składaniu ofert lub przy organizacji przetargu, jak również korzystania ze środków ochrony prawnej (sporządzanie protestów, odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, skarg do Sądu Okręgowego ).
Ważnym organem występujących w przetargach jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Może on dokonywać kontroli- uprzednich i doraźnych, które maja istotna role w przypadku naruszania przez zamawiających zasad udzielania zamówień publicznych.

Podstawowymi zasadami zamówień publicznych są zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania przedsiębiorców oraz zasada jawności. W celu ich zapewnienia nasza kancelaria oferuje doradztwo zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców.

Bardzo rozwijającym się środkiem ochrony praw Wykonawców będą powództwa o stwierdzenie nieważności umów o udzielenie zamówienia publicznego zawieranych przez zamawiających z Wykonawcami wybranymi z naruszeniem przepisów i zasad udzielania zamówień publicznych.