Zainstaluj Flash Playera

DANE KONTAKTOWE

Chojnacki Jacek
adwokat

Zapraszamy do naszej kancelarii
 

Kancelaria Adwokacka
 Pl. Zbawiciela 2,
00-573 Warszawa,

tel./fax: 22 625 13 84,
tel. kom. 693 124 257 .

e-mail:
biuro@sprawymajatkowe.pl
zamowieniapubliczne@sprawymajatkowe.pl

Odszkodowania, ubezpieczenia

Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje, gdy jakiś podmiot doznał uszczerbku na swoim majątku lub w sferze swoich dóbr osobistych. Wtedy określona osoba(dłużnik), która spowodowała ten uszczerbek zobowiązana jest do naprawienia szkody poszkodowanemu (wierzycielowi).

Opisana wyżej odpowiedzialność zachodzi, gdy ziszczą się określone w systemie prawnym zdarzenia prawne. Do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej muszą zaistnieć trzy przesłanki, tj.: 1. zdarzenie, z którym system prawny łączy czyjś obowiązek naprawienia szkody, 2. powstanie szkody, 3. związek przyczynowy między zdarzeniem a szkodą.

W polskim systemie prawa wyróżnia się kilka zasad odpowiedzialności odszkodowawczej, m. in. winy, ryzyka, słuszności i gwarancyjno-repartycyjną. Oprócz tych zasad rozróżnia się także rodzaje odpowiedzialności, tj. zespół reguł  określających tę odpowiedzialność. Można wymienić tu odpowiedzialność kontraktową i deliktową.

Odpowiedzialność kontraktowa powstaje najczęściej z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z zawartej umowy cywilnoprawnej. Odpowiedzialność deliktowa związana jest z różnymi stanami  faktycznymi i zdarzeniami zwanymi czynami niedozwolonymi (deliktami), z których zaistnieniem prawo łączy obowiązek naprawienia szkody.

Jeżeli powstanie w wyniku wspomnianych wyżej zdarzeń szkoda, obejmuje ona swoim zakresem stratę (czyli zmniejszenie majątku poszkodowanego) i utracone korzyści.

Zatem świadczenie, którego możemy się domagać tytułem naprawienia szkody, powinno być adekwatne do jej rozmiaru.

Najczęściej w tego typu sprawach chodzi o zobowiązanie osoby zobowiązanej do naprawienia szkody do zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Ryzyko obrotu prawnego powoduje, że wiele osób zawiera umowy ubezpieczenia i w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń objętych ubezpieczeniem przenoszą odpowiedzialność na ubezpieczyciela za wypłatę stosownego odszkodowania. Wtedy po stronie zobowiązanego za naprawienie szkody wstępuje zakład ubezpieczeń.

Wśród zawieranych umów ubezpieczeniowych możemy wyróżnić ubezpieczenia majątkowe i osobiste.

Oprócz wskazanych spraw ubezpieczeniowych, których przedmiotem jest wypłata odszkodowania należy rozróżnić osobny dział prawa- ubezpieczenia społeczne.

Do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych najczęściej należą sprawy o:

  • ustalenie prawa do emerytury i renty,
  • ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i socjalnych,
  • objęcie obowiązkiem ubezpieczenia,
  • o ponowne przeliczenie wysokości świadczeń emerytalnych
  • także wiele innych.

O ile w sprawach ubezpieczeniowych dochodzimy roszczeń na drodze cywilnej od zakładu ubezpieczeń, który zastępuje dłużnika, to w sprawach ubezpieczeń społecznych przysługuje odwołanie od decyzji organu rentowego ZUS-u), które można potem zaskarżyć do sądu okręgowego.

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną spraw odszkodowawczych i ubezpieczeniowych.