Zainstaluj Flash Playera

DANE KONTAKTOWE

Chojnacki Jacek
adwokat

Zapraszamy do naszej kancelarii
 

Kancelaria Adwokacka
 Pl. Zbawiciela 2,
00-573 Warszawa,

tel./fax: 22 625 13 84,
tel. kom. 693 124 257 .

e-mail:
biuro@sprawymajatkowe.pl
zamowieniapubliczne@sprawymajatkowe.pl

Administracyjne, budowlane, gospodarka nieruchomościami

Prawo administracyjne ingeruje w sposób władczy w sferę praw i obowiązków jednostki, kształtując ich sytuację prawną. Organy administracji rozstrzygają o konkretnych sprawach w formie aktu administracyjnego. Jednym z nich jest decyzja administracyjna. Próbując przybliżyć jej istotę trzeba wskazać, że jest to oparte na przepisach prawa administracyjnego władcze jednostronne oświadczenie woli organu administracji publicznej, określające sytuację prawną konkretnie wskazanego adresata w indywidualnie oznaczonej sprawie.

Działania organów administracji mogą przybierać różne formy: aktu normatywnego, aktu administracyjnego, ugody, porozumienia administracyjnego, czynności cywilnoprawnej i czynności faktycznej.

W przypadku, gdy jednostka nie jest zadowolona z rozstrzygnięcia organu administracyjnego w konkretnej sprawie pojawia się konflikt interesów publicznych i prywatnych. Wtedy trzeba skorzystać z drogi odwoławczej i zaskarżyć decyzję administracyjną.

Z kolei postępowanie administracyjne reguluje tryb wydawania aktów administracyjnych oraz uprawnienia, jakie przysługują adresatom aktów administracyjnych w trakcie ich wydawania.

System przepisów procedury administracyjnej obejmuje :

 • postępowania prowadzące do wydania decyzji administracyjnej uregulowane w k.p.a,
 • przepisy o wykonaniu aktów administracyjnych, normujące egzekucję administracyjną,
 • przepisy postępowania podatkowego zawarte w ustawie – Ordynacja podatkowa,
 • przepisy postępowania karno-administracyjnego zawarte w ustawie kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Do zakresu usług kancelarii należy sporządzanie pism w toku postępowań administracyjnych, odwołań do organów administracyjnych, skarg do sądów administracyjnych oraz reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi.

Ustawa - Prawo budowlane normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Do najczęściej spotykanych spraw z tej dziedziny należą te, dotyczące wydawania pozwoleń na budowę. Organy administracyjne w sprawach z zakresu prawa budowlanego rozstrzygają w formie decyzji administracyjnej. W toku procesu budowlanego nierzadko trzeba występować o wiele pozwoleń, np. o zezwolenie na budowę, użytkowanie, rozbiórkę obiektu budowlanego. Wszędzie tam wkracza prawo budowlane.
Przepisy ustawy  Prawo budowlane w szerokim zakresie wkraczają w sposób władczy w sferę gospodarowania nieruchomościami i ograniczają właściciela w zakresie lokalizacji, projektowania, wznoszenia budowli, wyboru formy architektonicznej i zapewnienia ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich. Właściciel gruntu nie ma więc swobody w przeznaczaniu swojego terenu pod zabudowę i dokonywania zabudowy w pełni według własnego wyboru. Projekt budowlany musi pozostawać w zgodzie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przestrzennego a razie braku takiego planu przeznaczenie gruntu określa się w decyzji o zabudowie i zagospodarowaniu terenu. Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wspomniana ustawa nakłada także na właścicieli nieruchomości budynkowych obowiązek utrzymania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymania go w należytym stanie technicznym i estetycznym. Zmiana sposobu użytkowania wymaga pozwolenia. Przebudowa, rozbudowa obiektu wpisanego do rejestru zabytków, jak również jego rozbiórka wymaga zezwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeśli właściciel nieruchomości dokonuje czynności niezgodnych z postanowieniami ustawy, organ administracji nadzoru budowlanego może nakazać wykonanie określonych czynności, a w razie ich niewykonania może wydać decyzję o wstrzymaniu użytkowania budowy lun nakazać rozbiórkę.
Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw z tej dziedziny prawa oraz oferuje pomoc w sporządzaniu odwołań do organów administracyjnych oraz skarg do sądów administracyjnych.


Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami normują sprawy dot.:

 1.  gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego;
 2. podziału nieruchomości;
 3. scalania i podziału nieruchomości;
 4. pierwokupu nieruchomości;
 5. wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości;
 6. udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
 7. wyceny nieruchomości;
 8. działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.


Wspomniany akt prawny wprowadza wiele ograniczeń prawa własności. Najdalej idącym jest wywłaszczenie nieruchomości, czyli przymusowe pozbawienie prawa własności za odszkodowaniem.

Kancelaria prowadzi sprawy oparte na przepisach wskazanej ustawy oraz związane z ograniczeniem prawa własności (prawo sąsiedzkie, wodne, ochrony środowiska, geologiczne i górnicze i inne).