Zainstaluj Flash Playera

DANE KONTAKTOWE

Chojnacki Jacek
adwokat

Zapraszamy do naszej kancelarii
 

Kancelaria Adwokacka
 Pl. Zbawiciela 2,
00-573 Warszawa,

tel./fax: 22 625 13 84,
tel. kom. 693 124 257 .

e-mail:
biuro@sprawymajatkowe.pl
zamowieniapubliczne@sprawymajatkowe.pl

Karne

Zadaniem prawa karnego i procedury karnej jest nie tylko pociągnięcie sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności karnej, ale również ochrona interesów pokrzywdzonego.

Można sobie wyobrazić sytuacje, w których stajemy się ofiarami przestępstwa, np. kradzieży na naszą szkodę i w trakcie zdarzenia skradziono nam portfel wraz z pieniędzmi o wartości na łączną kwotę około 300 zł. Aby odzyskać skradzione mienie możemy działać już na etapie postępowania przygotowawczego i skierować powództwo adhezyjne lub w toku postępowania sądowego po skierowaniu aktu oskarżenia przez prokuratora złożyć wniosek o naprawienie szkody.

Warunki zastosowania obu instytucji zostały szczegółowo określone w kodeksie karnym oraz w kodeksie postępowania karnego.

Zaletą wymienionych środków restytucyjnych jest szybkość i sprawność oraz możliwość pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności odszkodowawczej w toku prowadzonego postępowania karnego przeciwko sprawcy. W konsekwencji po prawidłowym wniesieniu powództwa lub wniosku o naprawienie szkody sąd karny zobowiąże w wyroku skazującym oskarżonego do zapłaty określonej kwoty odpowiadającej wartości poniesionej szkody.

Przesłanki skorzystania z tych środków są bardzo sformalizowane i wymagają znajomości prawa karnego.

Niestety, nie w każdej sprawie można się domagać pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności cywilnej przy wykorzystaniu tej drogi. W sprawach o skomplikowanych stanach faktycznych, gdzie wartość szkody jest trudna do udowodnienia i ujawniony w toku sprawy materiał dowodowy nie wystarcza do rozstrzygnięcia powództwa cywilnego, a jego uzupełnienie spowodowałoby znaczną przewlekłość postępowania, sąd karny pozostawi wniesione powództwo cywilne bez rozpoznania.

W tego typu przypadkach pozostaje skierować sprawę do sądu cywilnego o zapłatę po uprawomocnieniu się wyroku skazującego przeciwko sprawcy.

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie reprezentacji oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych w dochodzeniu roszczeń w toku prowadzonych postępowań karnych a także obrony oskarżonych w sprawach karnych, o wykroczenia, karnych skarbowych i innych.