Zainstaluj Flash Playera

DANE KONTAKTOWE

Chojnacki Jacek
adwokat

Zapraszamy do naszej kancelarii
 

Kancelaria Adwokacka
 Pl. Zbawiciela 2,
00-573 Warszawa,

tel./fax: 22 625 13 84,
tel. kom. 693 124 257 .

e-mail:
biuro@sprawymajatkowe.pl
zamowieniapubliczne@sprawymajatkowe.pl

Cywilne, gospodarcze

Prawo cywilne reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi. Stosunki o charakterze majątkowym pomiędzy tymi podmiotami stanowią przedmiot spraw cywilnych. Sprawy majątkowe stanowią zbiorcze określenie rodzaju spraw, których treścią jest przysporzenie majątkowe ( zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów ).
 
Sprawy z tego działu prawa dotyczą głównie zobowiązań, czyli stosunków prawnych zawartych pomiędzy wierzycielem- podmiotem uprawnionym a dłużnikiem- podmiotem zobowiązanym.
Przedmiotem zobowiązania jest świadczenie, przez które należy rozumieć wskazane treścią zobowiązania zachowanie się dłużnika na rzecz wierzyciela.

Stosunek zobowiązaniowy jest stosunkiem prawnym typu względnego. Polega na tym, „że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić”. Łączy on zawsze podmioty indywidualnie oznaczone. Prawo zobowiązań zostało unormowane w kodeksie cywilnym i określa uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika.

Treścią stosunku zobowiązaniowego jest wierzytelność, która jest swoistym prawem podmiotowym przysługującym wierzycielowi w stosunku do dłużnika. Korelatem wierzytelności jest dług rozumiany jako zespół obowiązków dłużnika. Wykonanie tych obowiązków ma na celu zaspokojenie interesu wierzyciela. Podstawowym obowiązkiem dłużnika jest spełnienie świadczenia.

Zobowiązanie dłużnika może powstać w następstwie ziszczenia się różnych zdarzeń prawnych, np. jednostronne czynności prawne (przyrzeczenie publiczne, zapis w testamencie), umowy, akt administracyjny, konstytutywne orzeczenia sądów.

Najczęstszą sytuacją prawną, z którą prawo łączy powstanie stosunku zobowiązaniowego jest zawarcie umowy. W obrocie prawnym strony zawierają wiele różnych kontraktów cywilnoprawnych określających ich wzajemne uprawnienia i obowiązki.

Prawo zobowiązań normuje powstanie, treść, przedmiot oraz ustanie stosunku prawnego ukształtowanego wolą samych podmiotów. Określa także skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, odpowiedzialność dłużnika za dług i wiele różnych zagadnień prawnych mogących wyłonić się w czasie trwania stosunku zobowiązaniowego.

Sprawy gospodarcze dotyczą stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Sprawami gospodarczymi rozumieniu przepisów k.p.c. są także sprawy:

ze stosunku spółki, przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu  poprzedniego lub naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie lub ograniczenie działalności zagrażającej środowisku, należące do właściwości sądów na podstawie przepisów o ochronie konkurencji, Prawa energetycznego, Prawa telekomunikacyjnego, Prawa pocztowego oraz przepisów o transporcie kolejowym,  przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień umownych za niedozwolone.


Prawo gospodarcze jest osobnym działem prawa cywilnego, a sprawy gospodarcze rozstrzygane są przez sądy gospodarcze w sformalizowanym postępowaniu. W obrocie gospodarczym nierzadko jako podmioty występują spółki prawa handlowego. Ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, podział i przekształcanie reguluje ustawa kodeks spółek handlowych.


Najczęściej w tym dziale prawa występują sprawy o zapłatę należności.

Do profilu usług kancelarii należy prowadzenie spraw cywilnych, handlowych i gospodarczych.