Zainstaluj Flash Playera

DANE KONTAKTOWE

Chojnacki Jacek
adwokat

Zapraszamy do naszej kancelarii
 

Kancelaria Adwokacka
 Pl. Zbawiciela 2,
00-573 Warszawa,

tel./fax: 22 625 13 84,
tel. kom. 693 124 257 .

e-mail:
biuro@sprawymajatkowe.pl
zamowieniapubliczne@sprawymajatkowe.pl

Rodzinne

Prawo rodzinne reguluje szereg zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń majątkowych.

Z pewnością po rozwodzie przed byłymi małżonkami powstanie problem wzajemnych rozliczeń z tytułu wspólnie zgromadzonego majątku dorobkowego. Nierzadko już w trakcie trwania małżeństwa małżonkowie decydują się na zawarcie majątkowej umowy małżeńskiej, tzw. intercyzy, której przedmiotem jest ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej.

Oprócz zawarcia wskazanej umowy można uzyskać rozdzielność majątkową w czasie trwania małżeństwa na drodze sądowej.

W opisanych wyżej przypadkach zachodzi konieczność uporządkowania spraw majątkowych i podjęcia decyzji o podziale majątku dorobkowego. Sprawy majątkowe można uregulować już w toku sprawy o rozwód lub po prawomocnym orzeczeniu przez sąd rozwodu lub separacji.
W toku postępowania o podział majątku dorobkowego zadaniem sądu jest najpierw ustalenie co wchodzi w skład majątku wspólnego a następnie dokonanie jego podziału zgodnie z interesami i stanowiskiem uczestników. Zazwyczaj sąd będzie dzielił majątek po połowie, choć bywają sytuacje, że jeden z byłych małżonków swoim działaniem w większym stopniu przyczyni się do powstania majątku wspólnego. Wtedy można domagać się przed sądem ustalenia nierównych udziałów w podziale majątku dorobkowego.

Najczęściej spotykanymi sposobami podziału majątku wspólnego będzie podział w naturze, fizyczny i cywilny. W przypadku braku porozumienia uczestników co do sposobu podziału sąd może nawet nakazać sprzedaż wspólnego majątku i orzec o sposobie podziału uzyskanej sumy.

Sprawy o podział majątku dorobkowego wymagają starannego przygotowania i zebrania wymaganych dokumentów. Nierzadko należy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ postępowanie sądowe bywa długotrwałe.  

Sprawy majątkowe dotyczą nie tylko małżonków. Może się zdarzyć, że byli konkubenci poniosą wspólnie nakłady w postaci wybudowania domu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność jednego z nich. W takim przypadku pojawia się pytanie, jak dokonać wzajemnych rozliczeń i odzyskać poczynione nakłady. Kwestie te można rozwiązać przez zainicjowanie odpowiedniej sprawy przed sądem.

Niezwykle często pojawiają się problemy związane z odpowiedzialnością małżonka za długi drugiego z małżonków. Istnieje możliwość uchylenia się od egzekucji z majątku wspólnego po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie.

Poza wymienionymi sprawami dosyć powszechnie występują sprawy alimentacyjne. Ich przedmiotem jest zobowiązanie osoby obciążonej obowiązkiem alimentacyjnym do łożenia na pokrycie kosztów utrzymania uprawionego do alimentów. Wysokość świadczenia alimentacyjnego zależy od możliwości majątkowych zobowiązanego do uiszczania alimentów i usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej. Zobowiązanymi do płacenia alimentów wobec dziecka są najczęściej rodzice, dziadkowie, ale również obowiązek ten może obciążać jednego z małżonków wobec drugiego. Szczegółowo zagadnienie to zostało uregulowane w kodeksie rodzinnym.

Kancelaria oferuje Państwu pomoc w prowadzeniu wszelkich spraw z zakresu prawa rodzinnego oraz tych, o charakterze majątkowym, m. in:

  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • o podział majątku dorobkowego,
  • o rozwód, alimenty, ustalenie ojcostwa, kontakty z dzieckiem
  • i inne.